Selecteer een pagina

Maak duidelijke afspraken over geschilbeslechting

In de bouwpraktijk komt het nogal eens voor dat de gewone rechter of de Raad van Arbitrage zich onbevoegd moet verklaren om van een bepaald geschil kennis te nemen. In veel gevallen is de oorzaak de geschilregeling zelf, of het ontbreken daarvan. Bijvoorbeeld door  niet geldig overeengekomen en daardoor niet toepasselijke algemene voorwaarden. Gevolg, de procedure moet over met alle inherente kosten van dien of zelfs verlies van uw vordering.

Om dat te voorkomen is het aan te bevelen dat partijen tevoren een duidelijke keuze maken. Er zijn immers diverse wijzen van geschilbeslechting. Als u niets regelt, dan is de volgens de wet bevoegde gewone rechter aangewezen. Arbitrage dient uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar ook mediation of bindend advies zijn mogelijk. Past u op met algemene voorwaarden bij overeenkomsten met natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een beding dat voorziet in een andere wijze van geschilbeslechting dan door de gewone rechter is jegens een natuurlijk persoon volgens artikel 6:236 sub n BW onredelijk bezwarend en vernietigbaar, tenzij een maand de tijd wordt gegund om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Voorziet het beding daarin niet en heeft u zich al tot de Raad van Arbitrage gewend, dan zal deze zich onbevoegd verklaren en staat u met lege handen.

De meeste sets algemene voorwaarden bevatten uiteenlopende bedingen over geschilbeslechting. Zo bepalen paragraaf 47 UAV-GC 2005 en paragraaf  49 UAV 2012 dat partijen uitdrukkelijk afstand doen van de mogelijkheid van tussenkomst van de gewone rechter. Alle geschillen worden op grond van die voorwaarden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Pas dus op met de UAV voorwaarden bij opdrachten van natuurlijke personen. Ook met de DNR is het opletten. Zo wordt  in paragraaf 58 DNR 2011 de minnelijke regeling als uitgangspunt genomen. In het tweede lid is voorts bepaald dat  indien  wordt gekozen voor arbitrage, de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd is. Maar, leest u goed, er staat: “indien”. Met andere woorden, als er niet wordt geopteerd voor arbitrage, dan is (dus) de gewone rechter bevoegd. Dat wordt nog weleens over het hoofd gezien. En dan zal de Raad zich in voorkomend geval onbevoegd móeten verklaren. U kunt dan opnieuw beginnen, mits u al niet te laat bent met het instellen van uw vordering, bijvoorbeeld in het geval van een net op dat moment verstreken vervaltermijn. Het zal u toch niet gebeuren.

Om dit soort kostbare, soms fatale fouten te voorkomen, kunt u tenminste het volgende doen. Bepaal voor het aangaan van de overeenkomst gezamenlijk welke wijze van geschillenbeslechting het beste op uw situatie van toepassing is. Combinaties zijn ook mogelijk, maar maak een heldere keuze. Dus bijvoorbeeld eerst mediation en dan pas naar de Raad van Arbitrage (of naar de rechter). Controleer (ook) op dit punt de toepasselijke algemene voorwaarden. Die kunnen onduidelijk zijn, afwijken van uw keuze of zelfs ongeldig zijn.

Kortom, maak een heldere keuze voor de wijze van geschilbeslechting en leg deze eenduidig vast in de overeenkomst.

Neem gerust vrijblijvend contact op als u hierover vragen heeft of uw algemene voorwaarden eens wilt laten beoordelen.